Rok 2014 v naší farnosti

Pastorační aktivity:
- letošní rok proběhly v naší farnosti dvě velké pastorační akce: v srpnu pod vedením dominikánů to byla týdenní Městská misie – Týden porozumění - během ní jsme mohli vyslechnout přednášky, koncerty, konaly se večerní adorace s modlitbou a zpěvem, den otevřených kostelů. Bylo zde cca 40 dominikánů, včetně 8 kněží
- od září do prosince probíhaly po dobu 13 čtvrtečních večerů a jednoho víkendu v Králíkách pro cca 35 účastníků první kurzy Alfa
- celý rok byl ve znamení 350. výročí založení královéhradecké diecéze, zasvěcení jsme slavili hned 1. 1. v katedrále Sv. Ducha v Hradci Králové, potom při diecézních poutích (např. na Chlumku) a vyvrcholilo opět v katedrále 22. 11.
- začátkem ledna opět ve farnosti proběhla Tříkrálová sbírka
- 22. 2. byl poprvé v naší farnosti uspořádán Společenský večer ve Stolanech
- proběhla postní duchovní obnova pod vedením bratří dominikánů a adventní duchovní obnova
s P. Karlem Moravcem, ve Slavoňově byla s P. Jiřím duchovní obnova maminek
- proběhla již tradiční Noc kostelů
- 22. 6. jsme uspořádali již 5. farní den
- v letní sezóně byl opět otevřen kostel Nanebevzetí Panny Marie pro veřejnost
- k Salvátorské pouti jsme připravili doprovodný program – přednášku MUDr. Marie Svatošové, večer chval, zpívané nešpory. Slavnostní poutní bohoslužbu celebroval P. Lukáš Jan Fošum, člen dominikánské provincie
- mohli jsme vyslechnout dvě přednášky P. Mlýnka na téma: Jak spolu žít a Alternativní medicína
- pokračovaly večerní adorace v kapli na faře a také celodenní adorace na první pátek
- společně jsme vili adventní věnce
- nadále vychází farní občasník Salvátor – za rok 2014 vyšlo 5 čísel
- od února se cca 35 lidí připravuje k přijetí svátosti biřmování, v červnu přijalo 12 dětí poprvé Pána ve Svátosti oltářní
- schází se skupinka Net for God, senioři, Večeřadlo Panny Marie, maminky a společenství manželů, také se setkáváme nad katechismem
- modlíme se ve farnosti živý růženec
- nabízíme k prodeji knihy s křesťanskou tematikou
- dle sčítání věřících v neděli 19. 10. navštívilo bohoslužby v naší farnosti celkem 381 účastníků, ve Vejvanovicích 35

Poutě:
- v dubnu jsme uskutečnili pouť do Kutné Hory, v září jsme putovali do Polska k Božímu milosrdenství, byla to velmi požehnaná pouť
- na sv. Jiří již tradičně putovali ke sv. Jiří ke Třem Bubnům
- v červnu putovali senioři do Budislavi a Nových Hradů

Děti a mládež:
- jednou měsíčně v neděli a v úterý slavíme dětskou mši svatou, kterou doprovází Hluboké koření a dětská scholička pod vedením Kateřiny Holé
- 1. 3. proběhl ve Spolkovém domě karneval pro děti
- pod vedením Soni Vtípilové prožily děti jarní prázdniny ve Vápenném Podole a letní tábor s krásným programem v Sutých Březích
- v adventu děti přespaly na faře, vyrobily si lucerny a ráno s nimi šly na roráty
- konala se tradiční Mikulášská besídka a zpívání u jesliček

Sportovní aktivity:
- 8. 5. jsme podnikli pěší výlet po okolí Borové u Poličky
- začátkem prázdnin jsme již tradičně jeli na cyklopouť do Rakouska
- uspořádali jsme několik cyklovýletů (například do muzea v Ochozu u Nasavrk, putování po kostelích chrastecké farnosti s výkladem a varhanními ukázkami, návštěva sezemické farnosti s volejbalovým zápasem a opékáním buřtů)
- v říjnu za těžkých povětrnostních podmínek výstup na Kralický Sněžník z polské strany
- podporujeme KaHL, jsme fanoušky našich Klofanů

Stavební akce a ekonomika farnosti:
- na budově klubovny na dvoře fary byla položena nová střecha, celkový náklad je 226 000 Kč.
- začalo se s opravou varhan po dvojím úderu blesku, zatím jsme zaplatili 123 000 Kč z celkové částky 284 000 Kč (náhrada od pojišťovny činí 195 000 Kč, náš podíl 89 000 Kč).
- pokračuje oprava střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie, letos zde byly provedeny práce za 1 559 981 Kč, z toho dotační peníze činily 1 450 000 Kč, farní 109 000 Kč. Na opravu kostela přispívá Ministerstvo kultury, Pardubická kraj a Město Chrudim, bez těchto prostředků bychom nemohli kostel opravovat.
- v Kočí byla provedena 1. etapa odvodnění kostela v částce 650 012 Kč, vlastní náklad byl 50 012 Kč.
- objevila se dřevomorka u Třech Bubnů, začalo se s opravou střechy a s restaurováním poškozených dvou zastavení křížové cesty, větší část oprav neseme do nového roku.
- za pomoci a finančního krytí vlastního podílu Města Chrudim byl z dotací Ministerstva obrany nákladem 1 441 000 Kč zdařile opraven vojenský hřbitov u sv. Kříže – pohřebiště 1. světové války.
- celkem jsme letos z vlastních zdrojů vynaložili na opravy a údržbu nemovitostí a varhan 474 993 Kč. Tato částka pochází ze sbírek, darů a nájmů.

K 31. 12. 2014
- v pokladně je 454 Kč
- na běžném účtu je 460 603 Kč (včetně náhrady 97 500 Kč od pojišťovny na opravu varhan)
- nemáme žádné dluhy a nedoplatky

Poděkování:
- patří všem, kteří přispívali do sbírek a dávali na potřeby farnosti finanční dary
- těm, kteří pomáhali při brigádách, těm, kteří se starají o provoz a údržbu kostelů, uklízí naše kostely a faru
- poděkování P. Štefanovi za jeho kněžskou službu ve farnosti
- Soně Vtípilové, která neúnavně připravovala aktivity pro děti a mládež, též vedla programy pro školy
- Petře Pudilové za obětavou a mnohostrannou službu ve farní kanceláři, na faře a v kostelích, zvláště při vedení společenství seniorů a přípravě farních poutí
- členům Pastorační a Ekonomické rady za dobrou spolupráci
- manželům Pavlíkovým za kostelnickou službu
- akolytům a ministrantům
- regenschorimu p. Tomáši Židkovi a ostatním varhaníkům, kteří doprovázeli bohoslužby, také chrámovému sboru a sboru Salvátor
- Hlubokému koření za mnohostrannou službu ve farnosti
- katechetům, kteří se věnovali dětem
- zahradnictví Mikan, které celý rok sponzorsky zajišťuje květinovou výzdobu kostela a cukrárně Libuše, sponzoru farních akcí
- děkujeme všem, jejichž pomoc je skrytá, je o to cennější
- děkujeme, že jste navštěvovali mše svaté a za farnost se modlili. Vaše podpora je naprosto zásadní. Věřte, že bude v nebi jistě odměněna a znásobena. Děkujeme všem za to, čím jste přispěli k upevnění farní rodiny a růstu Božího království mezi námi.
- největší poděkování patří PÁNU BOHU

Udílení svátostí:
Během uplynulého roku bylo v našem kostele pokřtěno 43 osob (18 chlapců, 22 dívek a 3 dospělí).
Církevní sňatek zde uzavřelo 11párů.
Do věčnosti Pán povolal a rozloučili jsme se s 20 bratřími a sestrami. Byli to: Vlasta Hnátová, Helena Cimburková, Marta Svitaničová, Martin Gavenčiak, Věra Beránková, Olga Škvařilová, Růžena Hájková, František Švadlenka, Anna Osmíková, Vilemína Lebdušková, Helena Petrusová, Jiřina Jožáková, Oldřich Novák, Eva Mašínová, Marie Dědečková, Jaroslav Kovářík, Anežka Pytlíková, Jaroslava Vašková, František Doležal a Josef Zelenka.