Pastýřský list o prohloubení úcty k Eucharistii

Bratři a sestry v Kristu,

dnešním dnem v naší zemi začíná příprava na první Národní eucharistický kongres, jednu z největších církevních událostí novodobých dějin. Téměř po celý rok chceme obnovovat a prohlubovat svoji úctu k Tělu a Krvi Pána. Ježíše, k Eucharistii. Hlavním dnem kongresu, při kterém se v Brně sejdou věřící z celého národa při Mši svaté a v eucharistickém průvodu, bude sobota 17. října. V každé diecézi a v každé jednotlivé farnosti však začínají pastorační aktivity k eucharistickému kongresu již nyní, v lednu. Tato přípravná část potrvá šest měsíců, na které je vypracováno vždy jedno téma jako pomůcka k meditaci, adoracím, společným i osobním modlitbám a k různým pastoračním setkáním.

Velmi Vás prosím, abyste se k přípravné části kongresu již nyní připojili. Název „eucharistický kongres" je v češtině možná trochu matoucí — zdá se, jako by šlo o nějakou odbornou disputaci. Už od 19. století však jde o základní projev Úcty k Eucharistii i mimo Mši svatou. Velký důraz na slavení kongresů kladli všichni papežové včetně dnešního Svatého otce Františka. Cílem kongresu je, aby si jednotliví věřící, farní, diecézní i národní společenství více zamilovali Eucharistii, znovu a hlouběji ji prožívali jako nekonečný Boží dar. „Kdo jí mé Tělo a pije mou Krev, mí život věčný a já ho vzkřísím v poslední den,“ říká Pán Ježíš (srov. Jan 6,54). Všimněme si, že neříká: „Jednou bude mít život věčný,“ ale: „Má ho (již nyní).“ A toho, kdo si věčný život zachová, Pán v poslední den vzkřísí. Eucharistie je tedy základním pokrmem, který pro život věčný nezbytně potřebujeme.

Prosím Vás proto, abyste se do příprav a do slavení kongresu zapojili osobně a také jako farní společenství. Velmi bych si přál, aby V naší diecézi nebyla jediná farnost, která by události spojené s kongresem neprožívala. Duchovní správci již dostali brožuru s tématy, ale protože eucharistický kongres je záležitostí všech věřících, vybízím každého z vás, aby se aktivně zapojil. Mládež, seniory, rodiny, děti, řeholníky a řeholnice i všechny ostatní. Brožuru si můžete stáhnout na stránkách www.nek2015.cz, kde najdete také mnoho dalších informací. Do farnosti rovněž míří kartičky s modlitbou za eucharistický kongres. Prosím Vás, abyste se ji až do 17. října společně modlili.

Všem Vám ze srdce žehnám od katedrály Svatého Ducha, svěřuji Vás pod mateřskou ochranu Matky Boží, jejíž slavnost dnes prožíváme, a vyprošuji Vám – na její přímluvu – milostiplný rok 2015.

V Kristu a Marii Váš
+ Jan Vokál
biskup královéhradeckýPastýřský list biskupa Jana Vokála k obnovení a prohloubení úcty k Eucharistii (k Národnímu eucharistickému kongresu, 1. ledna 2015 o slavnosti Matky Boží, Panny Marie).
Dáno v Hradci Králové o Slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu, dne 8. prosince 2014.