Nástěnka 2015 - Pane, nauč nás modlit se

Jednou se Ježíš na nějakém místě modlil; když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků:

Pane, nauč nás modlit se...

Odpověděl jim: Když se modlíte, říkejte: Otče náš...

Nedokáži říci „Otče“, pokud tento vztah nedávám najevo i ve svém každodenním životě.

Nedokáži říci „náš“, když má víra nemá místo pro mé bližní a jejich potřeby.

Nedokáži říci „jenž jsi na nebesích“, pokud všechny mé zájmy a aktivity jsou světské podstaty.

Nedokáži říci „posvěť se jméno Tvé“, pokud já, který se nazývám Jeho jménem, nejsem svatý.

Nedokáži říci „přijď království Tvé“, pokud nejsem ochotný se vzdát své vlastní suverenity a přijmout spravedlivou vládu Boha.

Nedokáži říci „buď vůle Tvá“, pokud nejsem ochotný ji přijmout do svého života.

Nedokáži říci „jako v nebi, tak i na zemi“, dokud nejsem skutečně připraven Jemu sloužit teď a tady.

Nedokáži říci „chléb náš vezdejší dej nám dnes“ bez vynaložení vlastní poctivé práce, nebo pokud přehlížím skutečné potřeby svých bližních.

Nedokáži říci „odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům“, pokud se chystám uchovat si nenávist vůči komukoliv.

Nedokáži říci „neuveď nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého“, pokud úmyslně setrvávám v pokušení.

Nedokáži říci „neboť tvé je království“, pokud neprokazuji Králi poslušnost a oddanost.

Nedokáži říci „moc“, když se bojím toho, co by mi sousedé nebo přátelé mohli říci nebo udělat.

Nedokáži říci „i sláva“, pokud hledám nejdřív svou slávu.
Nedokáži říci „na věky věků“, pokud jsem plný obav a každodenních starostí.

Nedokáži říci „amen“, dokud upřímně neřeknu – ať to stojí, co to stojí, tohle je má modlitba.
(Jan Vaňáček)