První list svatého apoštola Jana: Ježíš Přímluvce

Úryvek z Bible.
„Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce Přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. Podle toho víme, že jsme Ho poznali, jestliže zachováváme Jeho přikázání. Kdo říká: »Poznal jsem Ho,« a Jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy. Kdo však zachovává Jeho slovo, vpravdě v něm láska Boží dosáhla svého cíle. Podle toho poznáváme, že v Něm jsme. Kdo říká, že v Něm zůstává, musí žít tak, jak žil On.“ (První list svatého apoštola Jana, 2. kapitola, 1. až 6. verš)Myšlenka.
Mnohokrát jsme se rozhodovali jít za Bohem, ale vždycky jsme zklamali. Přestože dennodenně hřešíme, nejsme ztraceni! U Otce se za nás přimlouvá Syn. Základní Boží vlastností je láska, kterou zahrnuje všechny živé tvory. Ježíš z lásky nesl naše viny a zanechal je na kříži.

Toužíme poznávat ty, kteří nám v životě nejvíce pomohli. Kdo se ocitl tváří v tvář smrti, touží poděkovat lidem, kteří mu poskytli pomoc. Neustále jsme zachraňování od věčné smrti způsobené hříchem. Chceme-li poznat našeho Zachránce, upněme své oči k nebi. Vroucně děkujme za cestu kříže, kterou prošel Kristus pro naše uzdravení.

Pokud prahneme po dokonalém poznání Spasitele, musíme se především cvičit v lásce. Musíme žít tak, jak žil On. A protože nás Bůh miluje do krajnosti, musíme milovat i my! Kristus vytrpěl bez naříkání cestu kříže. Chceme-li být jako On, přijímejme s pokorou každou bolest, která nás potká.