Rok 2015 v naší farnosti

Pastorační aktivity:
- začátkem ledna opět ve farnosti proběhla Tříkrálová sbírka
- 7. 2. byl ve Stolanech druhý společenský večer naší farnosti
- před 4. nedělí postní jsme se připojili k výzvě papeže Františka „24 hodin s Bohem“ adorací v kostele Nanebevzetí Panny Marie
- proběhla postní duchovní obnova pod vedením P. Tomáše Mlýnka, adventní duchovní obnovu vedl P. Jan Paseka, ve Slavoňově byla s P. Jiřím duchovní obnova maminek
- proběhla tradiční Noc kostelů
- na slavnost Seslání Ducha svatého přijalo svátost biřmování 28 mladých
- 21. 6. jsme uspořádali již 6. farní den
- v letní sezóně byl opět otevřen kostel Nanebevzetí Panny Marie pro veřejnost
- k Salvátorské pouti jsme připravili doprovodný program – přednášku RNDr. Miloše Pachra, Večer chval, zpívané nešpory a také jsme při této příležitosti vydali obrázky chrudimského Salvátora s modlitbou
- v září jsme s vděčností Pánu s P. Jiřím oslavili jeho 20. výročí kněžského svěcení
- od září do prosince probíhaly po dobu 13 čtvrtečních večerů a jednoho víkendu v Králíkách pro cca 25 účastníků převážně nevěřících a hledajících kurzy Alfa
- v říjnu proběhl v Brně eucharistický kongres, v rámci přípravy na něj byly u nás každý měsíc tematicky zaměřené adorace. Příprava na NEK vyvrcholila slavností Těla a Krve Páně, kde jsme po mnoha letech mohli uctít NSO při pobožnostech u oltářů v kostele i na náměstí
-schází se skupinka Net for God, senioři, Večeřadlo Panny Marie, maminky a společenství manželů, probíhala též setkání nad liturgickou latinou, od září probíhají meditace v tichu
- pokračovaly také celodenní adorace na první pátek
- nadále vychází farní občasník Salvátor – za rok 2015 vyšlo 5 čísel
- modlíme se ve farnosti živý růženec
- nabízíme k prodeji knihy s křesťanskou tematikou
- v kostele probíhají varhanní koncerty k různým příležitostem, slavnostní bohoslužby doprovází chrámový sbor či Salvátor
- letošní rok došlo k několika personálním změnám, od července je naše farnost bez kaplana, P. Štefan Brinda byl přeložen do farnosti Krucemburk. Od léta máme ve farnosti trvalého jáhna Pavla Starého. V září nastoupila mateřskou dovolenou pastorační asistentka Soňa Vtípilová. Na poloviční úvazek místo ní učí náboženství paní katechetka Bohumila Novotná.

Poutě:
- v květnu jsme tři dny putovali po západočeských klášterech. Navštívili jsme Svatou Horu, Plasy, Mariánskou Týnici, Teplou, Waldsassen, Mariánské Lázně, Chotěšov a Plzeň
- na sv. Jiří již tradičně putovali ke Třem Bubnům
- v červnu putovali senioři na Zelenou Horu u Žďáru nad Sázavou
- v říjnu jsme jeli do Brna na pouť Národního eucharistického kongresu

Děti a mládež:
- jednou měsíčně v neděli a v úterý slavíme dětskou mši svatou, kterou doprovází Hluboké koření
- 31. 1. proběhl ve Spolkovém domě karneval pro děti
- pod vedením Soni Vtípilové prožily děti jarní prázdniny na Vesmíru
- zdařilý letní tábor byl ve Smrčné nad Sázavou, kde děti bojovaly proti králi Krutielovi, poté vedoucí připravili táborový víkend pro rodiče se stejným tématem
- konala se tradiční Mikulášská besídka a vánoční zpívání u jesliček

Sportovní aktivity:
- naši sportovní referenti Vláďa Šmídek a Petr Soukal uspořádali několik nedělních cyklovýletů, například do Ležáků
- začátkem prázdnin jsme již tradičně pod jejich vedením jeli na cyklopouť do Rakouska, tentokrát podél řeky Enns
- 31. 10. jsme za nádherného počasí podnikli podzimní přechod Krkonoš z Jánských Lázní do Pece pod Sněžkou přes Černou Horu
- podporujeme KAHL, jsme fanoušky našich Klofanů

Stavební akce a ekonomika farnosti:
- letos proběhla finanční kontrola, která prověřovala financování oprav kostela NPM. V srpnu nám bylo oznámeno, že porušení rozpočtové kázně nebylo zjištěno a nijak jsme nepochybili. Jsme za to velmi rádi, protože kladný výsledek kontroly nebývá běžný
- oprava střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie pokračovala dokončením jižní boční lodi, letos zde byly provedeny práce za 807 457 Kč. Na opravu kostela přispívá Ministerstvo kultury, Pardubický kraj a Město Chrudim, bez těchto prostředků bychom nemohli kostel opravovat
- na kostele byly instalovány ochranné sítě a bodce proti holubům, cena 67 718 Kč
- nákladem 161 000 Kč byla dokončena oprava varhan po dvojím úderu blesku (náhrada od pojišťovny činí 72 000 Kč, náš podíl 89 000 Kč)
- u sv. Michaela byla provedena oprava dřevěné stříšky nad bočním schodištěm. Na tuto akci jsme čerpali prostředky z programu Regenerace, celkový náklad byl 156 000 Kč, náš podíl byl 43 000 Kč
- v Kočí byla provedena 2. etapa odvodnění kostela v částce 724 375 Kč, vlastní náklad byl 324 375 Kč.
- celkem jsme letos z vlastních zdrojů vynaložili na opravy a údržbu kostelů a varhan 501 000 Kč. Tato částka pochází ze sbírek, darů a nájmů.

K 31. 12. 2015 - v pokladně je 20 218 Kč
- na běžném účtu je 179 380 Kč
- nemáme žádné půjčky, dluhy, ani nedoplatky

Poděkování:
- patří všem, kteří přispívali do sbírek a dávali na potřeby farnosti finanční dary
- těm, kteří pomáhali při brigádách, těm, kteří se starají o provoz a údržbu kostelů, uklízí naše kostely a faru
- jáhnovi Pavlu Starému, akolytům a ministrantům
- manželům Pavlíkovým za kostelnickou službu
- členům Pastorační a Ekonomické rady za dobrou spolupráci
- regenschorimu p. Tomáši Židkovi a ostatním varhaníkům, kteří doprovázeli bohoslužby, také chrámovému sboru a sboru Salvátor
- Soně Vtípilové, která po všechny roky působení v naší farnosti neúnavně připravovala aktivity pro děti a mládež, vedla programy pro školy a zásadním způsobem ovlivnila dění ve farnosti. Zůstává zde po ní krásná stopa
- Hlubokému koření za mnohostrannou službu ve farnosti
- katechetům, kteří se věnovali dětem
- zahradnictví Mikan, které celý rok sponzorsky zajišťuje květinovou výzdobu kostela a cukrárně Libuše, sponzoru farních akcí
- děkujeme všem, jejichž pomoc je skrytá, je o to cennější
- děkujeme, že jste navštěvovali mše svaté a za farnost se modlili. Vaše podpora je naprosto zásadní. Věřte, že bude v nebi jistě odměněna a znásobena. Děkujeme všem za to, čím jste přispěli k upevnění farní rodiny a růstu Božího království mezi námi.
- největší poděkování patří PÁNU BOHU

Udílení svátostí:
Během uplynulého roku bylo v našem kostele pokřtěno 30 osob (19 chlapců, 11 dívek).
Církevní sňatek zde uzavřelo 5 párů.
Do věčnosti Pán povolal a rozloučili jsme se s 31 bratřími a sestrami. Byli to: Antonín Přikryl, Antonín Spilka, Božena Stehnová, Vlastimil Urválek, Anna Kokyová, Alois Adamec, Zdeňka Boháčová, Marie Gregorová, Renata Rácová, Jaroslav Vlach, Vlasta Řezníčková, Karel Jindra, Hana Slámová, Eva Chvojková, Vlasta Loufková, Marie Mikšovská, Marie Velebná, Květoslava Šourková, Milada Dufková, Antonín Mainvald, Věra Truncová, Jiří Jušta, Jaroslava Nepovímová, Milan Novotný, Bohumil Netolický, Jana Blažková, Jiřina Stará, Bohumír Sixl, Stanislav Novotný, Františka Vítková, Jaroslav Pavlík.