Čtení v postní době

(Můžete si stáhnout tabulku s přehledem).Nedělní evangelia
Nedělní čtení jsou během celého liturgického roku rozdělena do tří cyklů. Rok 2015/2016 je cyklem C, kdy se čte Lukášovo evangelium, od adventu bude na řadě Matoušovo a o rok později Markovo. Janovo evangelium prochází napříč všemi cykly.

O první neděle postní se každý rok naslouchá příběhu o pokušení Páně na poušti podle příslušného evangelisty. Druhé neděli náleží vyprávění o proměnění Páně. Od třetí do páté neděle se v každém cyklu nabízí vlastní téma: pro cyklus A se jedná o „křestní úryvky“ z Janova evangelia (rozhovor se samaritánkou u studny, uzdravení slepého, vzkříšení Lazara), v cyklu B „kristologická trilogie“ a v cyklu C věnovaná pokání. Protože se v naší farnosti bude křtít, budeme naslouchat čtením z cyklu A. Šestá neděle postní je Květnou nedělí. Před průvodem slyšíme evangelium o vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma a během bohoslužby slova pašije.

Stáhněte si více...Nedělní první čtení
První čtení je v této době vybráno ze Starého zákona a pojednává základní události z dějin spásy (např. stvoření lidí, smlouva s Noemem, Abrahám, Mojžíš, David, přislíbení nové smlouvy...).

Stáhněte si více...

Nedělní druhá čtení
Druhá čtení v postní době souvisí vždy s prvním čtením nebo s evangeliem (např. v cyklu C o první neděli je v obou čteních o vyznání víry).Čtení ve všední dny
Ve všední dny spolu souvisí první čtení s evangeliem a pojednává o důležitých tématech křestní katecheze (např. o spáse, postu, modlitbě, obrácení...). Od čtvrého týdne ale se polosouvisle čte Janovo evangelium (Jan 4–12), které se bude číst i v době velikonoční. Ve Svatém týdnu se od pondělí do středy čtou zpěvy o Hospodinově služebníku z proroka Izaiáše.