Nástěnka 2016 - Rok milosrdenství

Buďte
MILOSRDNÍ,
JAKO
je milosrdný váš
OTEC.
(Lk 6,36)


„Skutky milosrdenství nejsou teoretickým tématem, nýbrž konkrétním svědectvím. Zavazují vyhrnout si rukávy a mírnit strádání.“
(papež František, generální audience, 30. 6. 2016)


„Milosrdenství není abstraktní slovo, nýbrž životní styl. Člověk může být milosrdný anebo může být nemilosrdný. Je to styl života. Rozhoduji se žít jako milosrdný anebo se rozhoduji žít jako nemilosrdný. Jedna věc je mluvit o milosrdenství a druhá žít jej. Parafrázováním slov svatého apoštola Jakuba bychom mohli říci, že milosrdenství bez skutků je mrtvé. Právě tak tomu je! Milosrdenství žije svým neustálým dynamismem vycházení v ústrety potřebám a nouzi těch, kteří duchovně a materiálně strádají. Milosrdenství má oči k vidění, uši ke slyšení, ruce k pozvedání.“
(papež František, generální audience, 30. 6. 2016)

„Pýcha kompromituje každý dobrý skutek, vyprazdňuje modlitbu, vzdaluje od Boha i od druhých. Bůh si libuje v pokoře nikoli proto, aby nás pokořil. Pokora je spíše nezbytnou podmínkou, aby nás pozvedl a zakusili jsme milosrdenství, které zaplní naši prázdnotu.“
(papež František, generální audience, 1. 6. 2016)


„Boží milosrdenství vůči nám se váže k našemu milosrdenství vůči bližnímu. Když chybí to druhé, pak ani to první v našem srdci nenajde prostor, nebude moci vstoupit. Pokud neotevřu dokořán bránu svého srdce chudému, pak zůstane zavřena také Bohu.“
(papež František, generální audience, 18. 5. 2016)


Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je-li v tvé moci je prokázat.
(Přís 3, 27)


Neříkej svému bližnímu: „Přijď jindy,“ když právě teď mu můžeš pomoci.
(Přís 3, 28)


„Předkládám ti tři způsoby, jak prokazovat bližním milosrdenství:
první – skutkem; druhý – slovem; třetí – modlitbou. V těchto třech stupních je obsažena plnost milosrdenství a je nezvratným důkazem lásky ke mně. Takto duše oslavuje a ctí mé milosrdenství.“
(sv. Faustyna Kowalská: Deníček, 742)


Toužím se celá proměnit ve Tvé milosrdenství a být Tvým živým odleskem, Pane; ať ta největší Boží vlastnost – Jeho nekonečné milosrdenství – pronikne skrze mé srdce a mou duši k bližním.

Pomoz mi, Pane, aby byly milosrdné mé oči, abych nikdy nepodezírala a nesoudila podle vnějšího zdání, ale abych hleděla na to, co je v duších bližních pěkné, a spěchala jim na pomoc.

Pomoz mi, Pane, aby byl milosrdný můj sluch, abych se skláněla k potřebám bližních, aby mé uši nebyly lhostejné k bolestem a nářkům bližních.

Pomoz mi, Pane, aby byl milosrdný můj jazyk, abych nikdy o bližních nemluvila špatně, ale pro každého měla slovo útěchy a odpuštění.

Pomoz mi, Pane, aby byly milosrdné a plné dobrých skutků mé ruce, abych dokázala činit bližním jen dobro a sama přijímala těžší a hrubší práce.

Pomoz mi, Pane, aby byly milosrdné mé nohy, abych vždy spěchala bližním na pomoc a ovládala svou ochablost a únavu. Můj opravdový odpočinek je sloužit bližním.

Pomoz mi, Pane, aby mé srdce bylo milosrdné, abych měla soucit se všemi utrpeními bližních. Neodmítnu své srdce nikomu. Budu jednat upřímně dokonce i s těmi, o nichž vím, že budou mé dobroty zneužívat, a sama se ukryji do Nejmilosrdnějšího Ježíšova Srdce. O vlastních utrpeních budu mlčet. Ať Tvé milosrdenství si ve mně odpočine, Pane můj...

Můj Ježíši, proměň mě v sebe, vždyť Ty můžeš všechno.
(sv. Faustyna Kowalská: Deníček, 163)


Skutky milosrdenství nejsou „bobříci“ k lovení.


Pomoc bližnímu totiž dosahuje duchovní opravdovosti jedině tehdy, je-li plodem Božího slova zasetého do lidského srdce při naslouchání. Nemá jít pouze o službu ve smyslu lidského zaměstnání, ale o podíl na soucítění a pomoci samotného Boha, což je možné jedině, když se člověk vytrvale obrací k Božímu slovu.

Práce nebo služba se může stát falešným cílem. Může se stát jen hledáním sebe a své vlastní slávy a popularity. Toto hrozí, když člověk ztrácí ze zřetele Boha.

Tím nejlepším prostředkem a údělem je právě hledání Boží vůle, protože ten, kdo ji hledá a plní, bude žít navěky. Kdyby se upracovaná a nervózní Marta nechala oslovit tím, co si Ježíš skutečně přeje, pak by mu mohla mnohem lépe sloužit a nevystavovala by se nebezpečí, že mu bude vnucovat něco, oč Mistr vlastně ani nemá zájem. Modlitební rozměr života je vždy tím nejlepším základem pro jeho aktivní složku.
Se svolením převzato z knihy Lectio Divina na každý den v roce,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.Skutky tělesného milosrdenství
1. Sytit hladové
2. Dávat pít žíznivým
3. Oblékat nahé
4. Ujímat se lidí bez domova
5. Navštěvovat nemocné
6. Navštěvovat vězněné
7. Pohřbívat zemřelé


Skutky duchovního milosrdenství
1. Radit pochybujícím
2. Poučovat neznalé
3. Napomínat hříšníky
4. Těšit zarmoucené
5. Odpouštět urážky
6. Trpělivě snášet obtížné lidi
7. Modlit se za živé i zemřelé