ROK 2016 V NAŠÍ FARNOSTI

Pastorační aktivity:
- začátkem ledna opět ve farnosti proběhla Tříkrálová sbírka
- 30. 1. byl třetí společenský večer naší farnosti ve Stolanech
- v postní době jsme se připojili k výzvě papeže Františka „24 hodin s Bohem“ adorací v kostele Nanebevzetí Panny Marie
- v průběhu Roku milosrdenství putovaly po rodinách naší farnosti obrazy Božího milosrdenství, celkem 3 okruhy
- proběhla postní duchovní obnova pod vedením P. Vladimíra Nováka, adventní duchovní obnovu vedl P. Štěpán Smolen, ve Slavoňově byla s P. Jiřím duchovní obnova maminek
- proběhla tradiční Noc kostelů
- slavnost Těla a Krve Páně jsme mohli uctít NSO při pobožnostech u oltářů v kostele i na náměstí
- 19. 6. jsme uspořádali již 7. farní den
- 16. 7. jsme byli v Hradci Králové na jáhenském svěcení Vojtěcha Novotného a Petra Soukala, těšíme se na kněžské svěcení v květnu 2017
- v letní sezóně byl opět otevřen kostel Nanebevzetí Panny Marie pro veřejnost
- Salvátorskou pouť jsme oslavili společně s královéhradeckým biskupem Mons. Janem Vokálem. Připravili jsme také již tradiční doprovodný program – přednášku P. Davida Boumy na téma možnosti soužití křesťanů a muslimů, Večer chval a zpívané nešpory
- od září do prosince probíhaly po dobu 12 čtvrtečních večerů a jednoho víkendu v Koclířově pro cca 20 účastníků převážně nevěřících a hledajících kurzy Alfa
- na faře probíhá setkání nad Biblí pod vedením Pavla Starého a modlitba nad Písmem pod vedením Petra Miklase, konala se též setkání nad liturgickou latinou
- ke společné modlitbě a sdílení se scházejí senioři, maminky, společenství manželů, mládež, také skupinka Net for God
- pokračovaly také celodenní adorace na první pátek
- pravidelně se slouží mše svatá v hospici, domě s pečovatelskou službou u pivovaru, seniorrezidenci a také v nemocnici, bohoslužba slova bývá v domcích pro klienty v Markovicích a Bylanech
- společně jsme vili adventní věnce
- nadále vychází farní občasník Salvátor
- modlíme se ve farnosti živý růženec
- nabízíme k prodeji knihy s křesťanskou tematikou
- v kostele byla výstava k 800. výročí řádu dominikánů, při té příležitosti zde zpívalo hebrejské písně seskupení Tov Toda a také výstavka k výročí Terezie z Avily
- v kostele probíhají varhanní koncerty k různým příležitostem, slavnostní bohoslužby doprovází chrámový sbor či Salvátor

Poutě:
- v dubnu byli senioři na pouti v Hradci Králové, prohlédli si biskupskou rezidenci a prošli Svatou branou
- v květnu jsme pořádali pouť do Číhoště a také na Chlumek
- v září jsme byli na velké pouti v Itálii, navštívili jsme Loreto, Ravenu, místa eucharistických zázraků Manopello a Lanciano, vrcholem byl pobyt v S. G. Rotondo u P. Pia

Děti a mládež:
- v červnu přijalo 19 dětí poprvé Pána ve svátosti oltářní
- jednou měsíčně v neděli a v úterý slavíme dětskou mši svatou, kterou doprovází Hluboké koření, mše svaté doprovází též dětská scholička pod vedením Kateřiny Holé
- proběhl dobročinný bazárek, kde děti prodávaly své výrobky, výtěžek byl věnován na misie, děti též připravily vánoční dárky dětem v azylových domech
- ve Spolkovém domě byl tradiční karneval pro děti
- v srpnu byl farní tábor ve Smrčku u Svitav na téma Rychlé šípy, poté vedoucí připravili táborový víkend pro rodiče se stejným tématem
- konal se pěší Svatováclavský výlet
- byla tradiční Mikulášská besídka a na Štědrý den zpívání u jesliček
- mladí z naší farnosti se zúčastnili Světových dnů mládeže v polském Krakově

Sportovní aktivity:
- začátkem července jsme pod vedením Vládi Šmídka a Petra Soukala podnikli další cykloputování – jeli jsme cyklostezku Alpe Adria Radweg z italské Pontebby do rakouského Pfarrwerfenu
- 22. 10. jsme podnikli tradiční podzimní přechod Krkonoš z Medvědína přes pramen Labe na Erlebachovu boudu
- podporujeme KaHL, jsme fanoušky našich Klofanů

Stavební akce a ekonomika farnosti:
- uzavřeli jsme pachtovní smlouvy na pozemky, které nám byly vráceny v restitucích a také zrevidovali všechny staré nájemní smlouvy. Půdu se nám po mnohdy složitých jednáních podařilo pronajmout za výhodných podmínek. Celkem pronajímáme cca 35 ha půdy, celková částka pachtovného ze všech pronajímaných pozemků činí 154 268 Kč za rok, z toho nájem z pozemků získaných v restitucích činí 116 236 Kč.
- pokračuje oprava střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie, letos bylo proinvestováno nejvíce peněz za dobu opravy - 4 050 000 Kč. Z důvodu ukončení výroby tašek Antico jsme byli nuceni dopředu zajistit tašky na celou střechu kostela. Na opravu kostela přispívá Ministerstvo kultury, Pardubická kraj a Město Chrudim, bez těchto prostředků bychom nemohli kostel opravovat.
- v kostele NPM bylo pořízeno nové ozvučovací zařízení, také koberec pod obětní stůl a k postranním oltářům
- opětovně reklamujeme u firmy Jakeš špatně provedenou instalaci bodců a sítí proti holubům
- v Kočí byla dokončena rekonstrukce vzácných omítek a maleb, náklad byl 180 tis. Kč. Při odsunutí kostelních lavic bylo zjištěno jejich napadení dřevomorkou, také schodiště a dveří – opravu musíme provést příští rok, aby nedocházelo k dalšímu šíření.
- nákladem 68 000 Kč byly opraveny hodiny kostela sv. Kateřiny, na tento účel jsme obdrželi dary a konali sbírku
- na faře bylo vyměněno posledních 12 oken, především na charitě a také ve staré kanceláři a na sociálním zařízení kaplanky (cca 19 000 Kč za jedno okno), z podnětu památkářů byly též pořízeny rolety do kaple a také do bytu (15 000 Kč)
- po restaurování byly umístěny do Mubasa další dvě sochy z pašijového cyklu z kostela sv. Josefa
- parta mužů vyklidila kůlnu a sklep, za získané peníze vyměníme okna do sklepa
- ve Vejvanovicích se opravuje střecha, letos nákladem 678 tis. Kč, ve farnosti Vejvanovice pronajímáme 6,1 ha půdy, pachtovné celkem činí ročně 34 066 Kč.

Poděkování:
- patří všem, kteří přispívali do sbírek a dávali na potřeby farnosti finanční dary
- těm, kteří pomáhali při brigádách, těm, kteří se starají o provoz a údržbu kostelů, uklízí naše kostely a faru
- jáhnovi Pavlu Starému, akolytům a ministrantům
- manželům Pavlíkovým za kostelnickou službu
- členům Pastorační a Ekonomické rady za dobrou spolupráci
- regenschorimu p. Tomáši Židkovi a ostatním varhaníkům, kteří doprovázeli bohoslužby, také chrámovému sboru a sboru Salvátor
- Hlubokému koření za doprovod při dětských bohoslužbách
- katechetům, kteří se věnovali dětem, zvláště Bohumile Novotné za vedení dětí a akce pro ně
- zahradnictví Mikan, které celý rok sponzorsky zajišťuje květinovou výzdobu kostela a cukrárně Libuše, sladkému sponzoru farních akcí
- děkujeme všem, jejichž pomoc je skrytá, je o to cennější
- děkujeme, že jste navštěvovali mše svaté a za farnost se modlili. Vaše podpora je naprosto zásadní. Věřte, že bude v nebi jistě odměněna a znásobena. Děkujeme všem za to, čím jste přispěli k upevnění farní rodiny a růstu Božího království mezi námi.
- největší poděkování patří PÁNU BOHU

Udílení svátostí:
Během uplynulého roku bylo v našem kostele pokřtěno 35 osob (18 chlapců, 14 dívek a 3 dospělí).
Církevní sňatek zde uzavřelo 7 párů.
Do věčnosti Pán povolal a rozloučili jsme se s 20 bratřími a sestrami. Byli to: Františka Beranová, Ludmila Chvojková, František Sládek, Antonín Sládek, Emilie Doležalová, Jan Duba, Čeněk Vašák, Zdeňka Rotreklová, Gizela Čonková, Jaroslav Jílek, Anna Havlíková, Jaroslava Málková, Luděk Sodomka, Naděžda Netolická, Vladislav Klůc, Pavel Chvojka, Stanislav Naumec, Miroslav Štěrba, Josef Bureš, Miroslava Staňková