Rok 2017 v naší farnosti

Pastorační aktivity:

- začátkem ledna opět ve farnosti proběhla Tříkrálová sbírka
- 11. 2. byl společenský večer naší farnosti ve Stolanech
- v postní době jsme se připojili k výzvě papeže Františka „24 hodin s Bohem“ adorací v kostele Nanebevzetí Panny Marie
- proběhla postní duchovní obnova pod vedením P. Hubálka, adventní duchovní obnovu vedl P. Pavel Rousek, ve Slavoňově byla s P. Jiřím duchovní obnova maminek
- proběhla tradiční Noc kostelů
- v červnu jsme u příležitosti 100. výročí Fatimy putovali do Koclířova
- slavnost Těla a Krve Páně jsme mohli uctít NSO při pobožnostech u oltářů v kostele i na náměstí
- v letní sezóně byl opět otevřen kostel Nanebevzetí Panny Marie pro veřejnost
- začátkem srpna byla Salvátorská pouť, připravili jsme již tradiční doprovodný program – přednášku doc. Karla Sládka, Večer chval a zpívané nešpory
- tentokrát v září jsme uspořádali již 8. farní den
- oslavili jsme 25. výročí založení Farní charity Chrudim
- velmi pěkné bylo třídenní putování po jihočeských a rakouských klášterech v závěru září
- na kurzy Alfa, které jsme pořádali v minulých letech, navázaly kurzy Beta, celkem jsme se setkali po 8 večerů, vždy jednou za měsíc
- od listopadu máme nové webové stránky farnosti
- na faře probíhají setkání nad Biblí, modlitba nad Písmem, Net for God, setkání nad liturgickou latinou a večery s otci pouště
- ke společné modlitbě a sdílení se scházejí senioři, maminky, společenství manželů, mládež,
- pokračovaly také celodenní adorace na první pátek
- pravidelně se slouží mše svatá v hospici, domě s pečovatelskou službou u pivovaru, seniorrezidenci a také v nemocnici
- společně jsme vili adventní věnce
- nadále vychází farní občasník Salvátor
- modlíme se ve farnosti živý růženec
- nabízíme k prodeji knihy s křesťanskou tematikou
- v kostele probíhají varhanní koncerty k různým příležitostem, slavnostní bohoslužby doprovází chrámový sbor či Salvátor
- personální změny: na mateřskou dovolenou nastoupila B. Novotná, od srpna je zde bohoslovec Metoděj Orel


Jistě nejvýznamnější událostí v naší farnosti bylo 13. května kněžské svěcení a primice Vojtěcha Novotného a Petra Soukala. Svěcení jsme podpořili modlitební novénou a mnozí jsme také byli přítomni těmto velkých chvílím v katedrále v Hradci Králové. Primiční mše se konaly zde v Chrudimi v pátek 19. 5. a v sobotu 20. 5. K zajištění všeho potřebného při primicích se již od počátku roku scházel přípravný tým, na samotném průběhu se podílelo mnoho farníků – bylo třeba zajistit všechno možné od pořadatelské služby, provoz fary, ubytování, hudebníky, kostel, kytky, focení, policii, hasiče, zdravotníky, nejvíce však pohoštění v muzeu, kde bylo celkem téměř 1000 lidí. Byly to krásné chvíle pro celou farnost a znovu za ně děkujeme Pánu Bohu i všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli k jejich síle a velikosti.

Děti a mládež:

- jednou měsíčně v neděli a v úterý slavíme dětskou mši svatou, kterou doprovází Hluboké koření, mše svaté doprovází též dětská scholička pod vedením Kateřiny Holé
- ve Spolkovém domě byl tradiční karneval pro děti
- v červenci byl farní tábor v Nové Říši, poté vedoucí připravili táborový víkend pro rodiče
- byla tradiční Mikulášská besídka a na Štědrý den zpívání u jesliček
- mladí z naší farnosti se zúčastnili Celostátního setkání mládeže v Olomouci, někteří také jako organizátoři

Sportovní aktivity:

- počátkem roku proběhl na faře ping-pongový turnaj
- začátkem července jsme na kolách projeli švýcarskou část Innské cyklostezky až do rakouského Innsbrucku
- 23. září jsme vyrazili na tradiční podzimní výlet do Krkonoš
- podporujeme KAHL, jsme fanoušky našich Klofanů

Stavební akce a ekonomika farnosti:

- pokračuje oprava střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie, letos bylo proinvestováno 2 480 000 Kč. Na opravu kostela přispívá Ministerstvo kultury, Pardubický kraj a Město Chrudim, bez těchto prostředků bychom nemohli kostel opravovat. Stále složitější je také obdržené dotace jednotlivým subjektům správně vyúčtovat.
- v Kočí bylo provedeno restaurování vchodových dveří, dveří do sakristie, schodiště na kruchtu a kazatelna, celkem za 688 275 Kč
- nákladem 111 000 Kč byly opraveny opěrné pilířky na kostele sv. Kateřiny

Poděkování:

- patří všem, kteří přispívali do sbírek a dávali na potřeby farnosti finanční dary
- těm, kteří pomáhali při brigádách, těm, kteří se starají o provoz a úklid kostelů
- jáhnovi Pavlu Starému, akolytům a ministrantům
- manželům Pavlíkovým za kostelnickou službu
- katechetům za výuku náboženství
- bratru Metodějovi za pomoc
- členům Pastorační a Ekonomické rady za dobrou spolupráci
- regenschorimu p. Tomáši Židkovi a ostatním varhaníkům, kteří doprovázeli bohoslužby, také chrámovému sboru a sboru Salvátor
- zahradnictví Mikan, které celý rok sponzorsky zajišťuje květinovou výzdobu kostela a cukrárně Libuše
- děkujeme všem, jejichž pomoc je skrytá, je o to cennější
- děkujeme, že jste navštěvovali mše svaté a za farnost se modlili
- největší poděkování patří PÁNU BOHU

Udílení svátostí:

Během uplynulého roku bylo v našem kostele pokřtěno 27 osob (15 chlapců, 9 dívek, 3 dospělí).
Církevní sňatek zde uzavřelo 5 párů.
Do věčnosti Pán povolal a rozloučili jsme se s 19 bratřími a sestrami. Byli to: Blanka Hlavatá, Václav Zeman, Václav Žemlička, Jan Malý, Dagmar Pavlíková, Pavel Kunst, Antonín Ondráček, Miloš Broďák, Jaroslav Radovnický, Iva Načevová, Dagmar Jeníčková, Dana Spilková, Jarmila Švecová, Josef Karvai, František Gabčo, Vladimír Brokeš, Věra Krinková, Václav Doležal, P. Pavel Hájek.