Rok 2018 v naší farnosti

Pastorační aktivity:

- začátkem ledna opět ve farnosti proběhla Tříkrálová sbírka
- 10. 2. byl společenský večer naší farnosti ve Stolanech
- v postní době jsme se připojili k výzvě papeže Františka „24 hodin s Bohem“ adorací v kostele Nanebevzetí Panny Marie
- proběhla postní duchovní obnova pod vedením P. Jana Houkala, adventní duchovní obnovu vedl P. Tomáš Enderle, ve Slavoňově byla s P. Jiřím duchovní obnova maminek
- v květnu nás P. Vojtěch Novotný pozval na pouť do Poděbrad a na Libici
- v květnu jsme po modlitební přípravě zasvětili naši farnost Bohu skrze Neposkvrněné srdce Panny Marie
- 25. května byla již tradiční Noc kostelů
- při slavnosti Těla a Krve Páně jsme mohli uctít Nejsvětější svátost oltářní při pobožnostech u oltářů v kostele i na náměstí
- na slavnost Nejsvětější Trojice přijalo po předchozí přípravě poprvé Pána Ježíše 18 dětí
- v červnu jsme uspořádali již 9. Farní den
- začátkem července nás čekalo 6. Farní cykloputování, zdolali jsme 2 feraty v italských Dolomitech s výhledy na Tre Cime a potom na kole 150 km podél řeky Drávy
- v letní sezóně byl opět otevřen kostel Nanebevzetí Panny Marie pro veřejnost, zároveň byla v kostele výstava fotografií Člověk a víra
- začátkem srpna jsme slavili Salvátorskou pouť, připravili jsme již tradiční doprovodný program – přednášku doc. Karla Sládka Proměnění Páně v teologii a umění, Večer chval a zpívané nešpory, hlavní poutní bohoslužbu celebroval Mons. Josef Kajnek
- v září jsme se vydali na velmi pěknou týdenní pouť do Francie po stopách francouzských světců
- od března se začali setkávat ministranti na formačních schůzkách, nejprve v neděli po mši svaté, na podzim pak při ministrantské sobotě
- proběhly různé přednášky a vyprávění – o táboře, nad knihou Spiritualita a psychosomatika, Můj gap year, o projektu Marys Meals, pokračovala ikonopisecká dílna
- na faře celoročně pravidelně probíhají Setkání nad Biblí, Net for God, mariánské Večeřadlo
- ke společné modlitbě a sdílení se scházejí senioři, maminky, společenství manželů a mládež
- pokračovaly také celodenní adorace na první pátek
- pravidelně se slouží mše svatá v hospici, domě s pečovatelskou službou u pivovaru, seniorrezidenci a také v nemocnici
- nadále vychází farní občasník Salvátor
- modlíme se ve farnosti živý růženec
- nabízíme k prodeji knihy s křesťanskou tematikou
- v kostele probíhají varhanní koncerty k různým příležitostem, slavnostní bohoslužby doprovází chrámový sbor či Salvátor
- personální změny - počátkem srpna odešel Miroslav Orel, od září je ředitelem Farní charity Roman Pešek

Jistě nejvýznamnější událostí naší farnosti bylo zasvěcení nového oltáře, ambonu a sedes biskupem královéhradeckým Mons. Janem Vokálem 8. dubna tohoto roku. Této slavnostní chvíli předcházely několikaměsíční přípravy. Oltář vyrobila firma Gravelli podle návrhu Ing. arch. Lukáše Pavlíka, zároveň byla přeložena opuková dlažba, upravena elektroinstalace, pořízeny lavičky pro ministranty, abaky a další věci s tím související. Děkujeme všem, kteří se na tomto díle podíleli.

Děti a mládež:

- jednou měsíčně v neděli slavíme dětskou mši svatou, kterou doprovází Hluboké koření, páteční mše svaté doprovází dětská scholička pod vedením Kateřiny Holé
- na faře probíhá výuka náboženství, dohromady jde o 5 skupin dětí a mládeže
- ve Spolkovém domě byl tradiční karneval pro děti
- v červenci byl farní tábor na Tajuplném ostrově v Pastvinách, kde se dokonce stavěly vory, poté vedoucí připravili Táborový víkend pro rodiče v Sudějově
- mládežnické spolčo prožilo na podzim pěknou víkendovku ve Vrbatově Kostelci, tématem byl prorok Eliáš
- byla také tradiční Mikulášská besídka s divadelním představením z pera kněze Petra Soukala O Zlatovlásce a na Štědrý den moc zdařilé Zpívání u jesliček

Stavební akce a ekonomika farnosti:

- po deseti letech se nám podařilo dokončit opravu střechy a také výměnu tesařských a klempířských prvků nad hlavní lodí kostela Nanebevzetí Panny Marie, letos bylo proinvestováno 2 856 745 Kč. Máme velkou radost, že se podařilo tuto část opravy dovést do konce, byla odvedena dobrá práce. Na opravu kostela přispívá Ministerstvo kultury, Pardubický kraj a Město Chrudim, bez těchto prostředků bychom nemohli kostel opravovat. Stále složitější je také obdržené dotace jednotlivým subjektům správně vyúčtovat.
- na faře jsme opravili poškozené sokly a vrata, na střeše fary je opravená a pozlacená věžička a byl instalován elektrický pohon na vrata – celkem za 712 658 Kč
- v kostele Nanebevzetí Panny Marie byl nákladem 282 900 Kč zrestaurován epitaf Fontina Klatovského, byl také zrestaurován náš nejvzácnější obraz
- z kostela sv. Kateřiny byl odvezen na tříleté restaurování oltář sv. Kateřiny, který byl u vchodu do sakristie, letos byly provedeny první práce za 312 500 Kč
- na kostelech v Pouchobradech a u Třech Bubnů byly provedeny nátěry střechy po 70 a 75 tis. korun, ke Třem Bubnům se po opravě po napadení dřevomorkou vrátila dvě zastavení křížové cesty
- v letošním roce jsme z vlastních zdrojů – mimo dotační peníze - investovali do oprav 1 191 912 Kč
- nemáme žádné dluhy a nedoplatky

Poděkování:

- patří všem, kteří jakkoli přispívají k chodu farnosti – Pavlovi Starému, manželům Pavlíkovým, regenschorimu p. Tomáši Židkovi a ostatním varhaníkům, kteří doprovázeli bohoslužby, také chrámovému sboru a sboru Salvátor
akolytům, ministrantům, katechetům, pastorační a ekonomické radě, zahradnictví Mikan, které celý rok sponzorsky zajišťuje květinovou výzdobu kostela a všem, jejichž pomoc je skrytá a vám, kteří se za farnost modlíte
- největší poděkování patří PÁNU BOHU

Udílení svátostí:

Během uplynulého roku bylo v našem kostele pokřtěno 35 osob (23 chlapců, 11 dívek, 1 dospělý).
Církevní sňatek zde uzavřelo 8 párů.
Zaopatřeno bylo 73 osob.
Do věčnosti Pán povolal a rozloučili jsme se s 23 bratřími a sestrami.