Velikonoce ve farnosti Chrudim

Zelený čtvrtek - památka Večeře Páně, při které PJ ustanovil Eucharistii a svátost kněžství. 
V kostele NPM bude mše sv. v 18:00 s obřadem mytí nohou a společným svatým přijímáním. Při mši sv. se při Gloria rozezní zvony a varhany, které umlknou až do sobotní vigilie Zmrtvýchvstání Páně. Po mši svaté se připomíná zahrada Getsemanská - krvavý pot PJ. Proto po mši svaté bude v kostele krátká společná adorace. Poté bude možnost tiché adorace - prodlévání s Ježíšem svátostným v Getsemanech až do 8:00 v kapli na faře. Zapisujte se na připravený list.

Velký pátek. Památný den smrti PJ na Kříži, den přísného postu – půst od masa i půst újmy. 
Od 8:00 v kostele společná modlitba liturgie hodin. POZOR ZMĚNA: Ve 12 hodin bude v 
kostele křížová cesta. Prosím napište se na jednotlivá zastavení. Velkopáteční obřady začnou 
v 15 hodin - liturgie slova - Pašije podle Jana - uctívání kříže a svaté přijímání. Chci vás všechny 
pozvat k adoraci – noci bdění od 17:00 do 8:00 v kapli na faře. Zapisujte se na připravený list.

Bílá sobota. Od 8:00 v kostele společná modlitba liturgie hodin. NSO bude vystavena v Božím 
hrobě - i na tuto část adorace se pište. Ve 20:00 začnou před kostelem obřady Velikonoční vigilie, tato bohoslužba je největší slavností celého roku. Posvětíme oheň a velikonoční svíci, chvalozpěv Exultet - posvěcení křestní vody – obnovíme křestní slib, mše sv. je s nedělní platností. Při Gloria zvoní zvony a hrají varhany.  Po mši svaté jste zváni k agapé na faru. Prosíme, přineste něco na stůl.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Žehnání pokrmů při všech mších svatých.