ROK 2019 V NAŠÍ FARNOSTI

Pastorační aktivity:

- začátkem ledna opět ve farnosti proběhla Tříkrálová sbírka
- 2. 3. byl společenský večer naší farnosti ve Stolanech
- v postní době jsme se připojili k výzvě papeže Františka „24 hodin s Bohem“ adorací v kostele Nanebevzetí Panny Marie
- od března jsme se zapojili do Mimořádného misijního měsíce vyhlášeného papežem Františkem. V rámci adopce nablízko jsme si rozdělili jednotlivé ulice v našem městě a modlili se za naše spoluobčany, v rámci adopce na dálku jsme z výtěžku postních pokladniček adoptovali dvě indické děti, Janifer a Rolanda, v říjnu jsme se na tento úmysl modlili růženec, měli Večer chval a přednášku o životě v Ugandě
- poznali jsme se více při společné práci – u Třech Bubnů jsme seli žaludy na lesním pozemku, který jsme získali v restitucích
- duchovní obnovy vedli redemptoristé ze Svaté Hory, postní P. David Horáček, adventní P. Jan Kuník, ve Slavoňově byla s P. Jiřím duchovní obnova maminek
- v dubnu nás P. Petr Soukal pozval na pouť do Havlíčkova Brodu a Šlapanova, kde působí
- v květnu jeli senioři na pouť do Sázavy k Panně Marii Karmelské
- 24. května byla již tradiční Noc kostelů
- při slavnosti Těla a Krve Páně jsme mohli uctít Nejsvětější svátost oltářní při pobožnostech u oltářů v kostele i na náměstí. V tento den také byli ustanovení ke službě dva akolyté Pavel Pudil a Jan Soukal.
- v červnu jsme uspořádali již 10. Farní den
- v letní sezóně se opět podařilo ve spolupráci s Chrudimskou besedou otevřít kostel Nanebevzetí Panny Marie pro veřejnost – návštěvnost za čtyři letní měsíce byla 12 500 lidí
- začátkem srpna jsme slavili Salvátorskou pouť, připravili jsme již tradiční doprovodný program – přednášku P. Jana Linharta: Zážitky z cest jako inspirace pro život, Večer chval a zpívané nešpory, hlavní poutní bohoslužbu celebroval Mons. Jan Paseka
- v září jsme se vydali na pouť do Polska, navštívili jsme Vambeřice, Křešov, Legnici, Vroclav a další moc pěkná místa
- připojili jsme se také k daru svatému Otci při příležitosti 30 let od svatořečení Anežky české
- 30. výročí 17. listopadu jsme si připomenuli ekumenickou bohoslužbou
- začala příprava na svátost biřmování
- na faře celoročně pravidelně probíhají Setkání nad Biblí, Net for God, mariánské Večeřadlo, nově se setkává Farní evangelizační buňka
- ke společné modlitbě a sdílení se scházejí senioři, maminky, společenství manželů a mládež
- pokračovaly také celodenní adorace na první pátek
- pravidelně se slouží mše svatá v hospici, domě s pečovatelskou službou u pivovaru, seniorrezidenci a také v nemocnici
- nadále vychází farní občasník Salvátor
- modlíme se ve farnosti živý růženec
- nabízíme k prodeji knihy s křesťanskou tematikou
- v kostele probíhají varhanní koncerty k různým příležitostem, slavnostní bohoslužby doprovází chrámový sbor či Salvátor
- ze sportovních akcí se uskutečnil turnaj v ping-pongu, počátkem prázdnin již tradiční farní cykloputování po Rakousku podél řeky Inn a na konci prázdnin nově cykloputování pro rodiny s dětmi ze Špindlerova Mlýna do Chrudimi. V říjnu pak podzimní výlet do hor z Pece pod Sněžkou Obřím dolem na Sněžku a do Malé Úpy
- první neděli v říjnu proběhlo sčítání účastníků bohoslužeb, v našich kostelích bylo 339 osob
- personální změny – do farní kanceláře od ledna nastoupil Oldřich Kutil, má na starost agendu související se žádostí o dotaci z Norských fondů na opravu věží kostela

Děti a mládež:

- jednou měsíčně v neděli slavíme dětskou mši svatou, kterou doprovází Hluboké koření
- probíhá výuka náboženství, dohromady jde o 5 skupin dětí a mládeže
- ve Spolkovém domě byl tradiční karneval pro děti
- v červenci byl farní tábor na Divokém západě v Trstěnici, na podzim vedoucí připravili Táborový víkend pro rodiče
- mládežníci připravili a nacvičili zpívané pašije, v květnu putovali do Číhoště a v říjnu měli víkendovku na téma Prorok Daniel
- byla také tradiční Mikulášská besídka s divadelním představením O Sněhulce a na Štědrý den moc zdařilé Zpívání u jesliček
- v květnu se rodiče s dětmi vydali za Janem Křtitelem na Podskalu a v říjnu za rytířem na hrad Oheb

Stavební akce a ekonomika farnosti:

- největší stavební akcí, která nás čeká je oprava věží a západního průčelí kostela NPM. Předpokládaný rozpočet je cca 36 mil. Kč. Na tuto opravu chceme čerpat prostředky z tzv. Norských fondů. Letos bylo v rámci přípravy k podání žádosti o dotaci z NF provedeno geodetické zaměření a zpracována projektová dokumentace. Celkový náklad na toto činil 1 575 420 Kč. K pokrytí této částky jsme si vzali půjčku ve výši 750 000 Kč od farnosti Litomyšl. Dále přispělo Město Chrudim 200 000 Kč, Pardubický kraj 320 000 Kč a Biskupství královéhradecké 100 000 Kč, zbytek byl uhrazen z prostředků farnosti. Včera jsme splatili první splátku 300 000 Kč z výše uvedené půjčky.
- celý projekt bylo nutné rozšířit o zpřístupnění a rekonstrukci oratoře, jelikož jsou požadavky ze strany fondu na využití kostela k různým akcím pro veřejnost (výstavy, přednášky, besedy, koncerty). Celkový náklad na obnovu oratoře bude cca 5 mil. Kč a bude také zahrnut do čerpání z Norských fondů. Projektovou dokumentaci zpracovává firma INRECO, s.r.o., očekávaný náklad na její zpracování v roce 2020 bude činit 186 000 Kč.
- pokud budeme příští rok v žádosti o čerpání dotace z NF úspěšní, povinná spoluúčast farnosti na financování projektu bude 10%, tj. cca 4 mil. Kč. 

- pokračovalo restaurování oltáře sv. Kateřiny z kostela sv. Kateřiny, letos nákladem 375 000 Kč z dotací, vlastní podíl 2 000 Kč
- z kostela NPM je restaurován oltář P. Marie nákladem 302 570 Kč, na vlastní podíl jsme obdrželi dar
- nákladem 93 150 Kč byl zrestaurován další ze série epitafů – e. Salomeny Kuboňové a také socha Jana Evangelisty za 189 175 Kč
- pro opravu kostela v Kočí bylo zpracováno geodetické zaměření a projektová dokumentace ve výši 346 480 Kč
- snažíme se na opravy a restaurování čerpat prostředky z dotačních programů Ministerstva kultury, Pardubického kraje i Města Chrudim – letos bylo celkem proinvestováno v opravách a restaurování mimo výše uvedený projekt věží 1 306 375 Kč, náš vlastní podíl z toho činil 41 200 Kč. Stále složitější je však obdržené dotace správně vyúčtovat a dodržet všechny předepsané podmínky.

- v souvislosti s komplexní pozemkovou úpravou v Orli jsme revidovali pachtovní smlouvy k pronajatým pozemkům, podařilo se nám vyjednat vyšší pachtovné. Jeden pozemek přiléhající k hřbitovní zdi u Třech Bubnů jsme se schválením biskupství prodali fyzické osobě za 500 Kč/m2. Tuto parcelu jsme nemohli nijak smysluplně využít a pro nového majitele její vlastnictví umožňuje přístup k jeho nemovitosti.

- byli jsme osloveni zástupci AČR ve věci prodeje části našeho pozemku přiléhajícího k areálu vojenského útvaru. Jak víte, tento útvar má být rozšířen a z toho důvodu vzešel tento požadavek. Celá věc je v jednání, po celou dobu se snažíme dělat vše pro to, abychom vyjednali pro farnost co nejlepší podmínky. Pokud k prodeji dojde, získané finanční prostředky podle závazných zásad Biskupství královéhradeckého budeme muset investovat tak, aby přinášely výnos. Tedy nebudeme je moci použít na opravy či jiné podobné provozní náklady farnosti.

- stav účtu k 31. 12. činí 614 613 Kč, v pokladně je 2 821 Kč (nejsou ještě započítány vánoční sbírky)
- provozní výdaje za rok 2019 činily 1 636 786 Kč, příjmy činily 1 553 461 Kč, z toho kostelní sbírky cca 432 272 Kč, sbírky odeslané na biskupství 172 631 Kč, dary cca 315 000 Kč

Poděkování:

- patří všem, kteří jakkoli přispívají k chodu farnosti – Pavlovi Starému, manželům Pavlíkovým, regenschorimu p. Tomáši Židkovi a ostatním varhaníkům, také chrámovému sboru a sboru Salvátor, akolytům, ministrantům, katechetům, pastorační a ekonomické radě, zahradnictví Mikan, které celý rok sponzorsky zajišťuje květinovou výzdobu kostela
- také všem, jejichž pomoc je skrytá a také vám, kteří se za farnost modlíte
- největší poděkování patří PÁNU BOHU

Udílení svátostí:

Během uplynulého roku bylo v našem kostele pokřtěno 28 osob (7 chlapců, 20 dívek, 1 dospělý).
Církevní sňatek zde uzavřelo 8 párů.
Svátost nemocných přijalo 73 osob.
Do věčnosti Pán povolal a rozloučili jsme se s 20 bratřími a sestrami.