Křížová cesta za vnitřní uzdravení

Úvodní modlitba

Pán Ježíš řekl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní.“ Každý z nás prožil mnohé bolestné chvíle, které zanechaly v našem nitru nezhojené rány. Ty mohou být příčinou našich opakovaných svázaností, depresí, psychických těžkostí, slabostí a hříchů.

Duchu Svatý, který pronikáš i hlubiny našeho podvědomí, pronikni do našeho nitra. Vzbuď v nás živou víru ve tvou uzdravující moc. Odevzdáváme ti celý svůj život, všechna naše zranění, i ta, o kterých víš pouze ty. Pane, dej nám okusit uzdravující moc tvého utrpení.

 

1.     zastavení: Pána Ježíše odsoudili na smrt

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Co se to stalo? Hříšný člověk odsoudil na smrt svého spasitele! Byl to nejnespravedlivější rozsudek. Pán Ježíš se ale nebrání. Rozsudek přijímá v tichosti a odevzdanosti do vůle Otce. My jsme ve svém životě často nedokázali přijmout ani spravedlivé napomenutí natož pomluvy, posuzování nebo křivdu. Laskavý Ježíši v této chvíli ti odevzdáváme všechna bolestivá místa v našem nitru, abys je uzdravil. Dej nám sílu úplně odpustit. Prosíme tě za ty, kterým jsme ublížili. Uzdrav také jejich nitro, aby i oni dokázali odpustit. Duchu svatý, chraň nás před nespravedlivými úsudky a posuzováním druhých.

Pro své svaté, drahé rány, Ježíši ukřižovaný, smiluj se nad námi.

 

2.     Zastavení: Pán Ježíš bere kříž na svá ramena

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Pán Ježíš přijímá kříž s láskou na svá ramena. Jak je těžký! Avšak obtížený našimi hříchy, slabostmi, bolestmi, chorobami. I my jsme nesli v našem životě mnohé kříže. Některé byly těžké! Ztráta milované osoby, těžká nemoc, zklamání v lásce... Mnohdy jsme je nedokázali přijmout. Zůstaly v nás výčitky vůči lidem a možná i vůči Bohu. Milosrdný Ježíši, uzdrav v nás všechna nepřijetí našich křížů, všechny výčitky, zranění. Duchu svatý, dej nám sílu, abychom dokázali přijímat naše kříže s důvěrou, že i ony mají hlubší smysl, který možná právě nyní nechápeme.

Pro své svaté, drahé rány, Ježíši ukřižovaný, smiluj se nad námi.

 

4.     Zastavení: Pán Ježíš poprvé padá pod křížem

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Pán Ježíš, vyčerpaný krutým mučením, padá pod tíhou kříže do prachu země k nohám svých katů. Zbědovaný, vypadá otřesně. Kdo by věřil, že je Božím Synem? V našem životě jsme padli mnohokrát. Mnohé pády nás ponížily v našich očích i v očích druhých. Ještě se stydíme, když si na některé z nich vzpomeneme. Ještě jsme je úplně nepřijali. Ještě jsme úplně neodpustili. Nyní ti to, pane, můžeme všechno odevzdat. Naši pýchu, naše nepřijetí, svoje slabosti, výčitky a obviňování druhých. Pane, uzdrav nás a uzdrav i ty, kterým jsme ublížili. Duchu svatý pomáhej nám přijímat i naše pády.

Pro své svaté, drahé rány, Ježíši ukřižovaný, smiluj se nad námi.

 

5.     Zastavení: Pán Ježíš potkává svou Matku.

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Pán Ježíš potkává jeho i naši Matku. Co bylo v jejich pohledu? Smutek nebo povzbuzení? Ti dva, stále sjednocení v lásce, v radosti i utrpení. Pane, jaké jsou naše vztahy, naše rodiny? Děti nepřijaté s láskou nesou následky po celý život. Odcizení, nevěra či rozvod hluboce poznamenávají celou rodinu. Neláska, neúcta k rodičům, zejména ve stáří je příčinou bolestného utrpení. Vnitřní zranění prožitá v rodinách bývají velmi hluboká. Pane, prosíme tě na přímluvu Panny Marie, abys svým Svatým Duchem léčil tyto naše rány. Duchu svatý, náplň naše rodiny svou láskou.

Pro své svaté, drahé rány, Ježíši ukřižovaný, smiluj se nad námi.

 

6.     zastavení: Šimon z Kyrény pomáhá Pánu Ježíši nést kříž

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Netrpěliví vojáci donutili Šimona nést s Ježíšem kříž. Našeho Spasitele určitě zraňovala Šimonova neochota. I my často potřebujeme pomoc. Už pouhé přiznání, že situaci sami nezvládáme, bývá pro nás těžké. A o to víc bolí, když nám někdo pomáhá neochotně. Necitlivost a nepozornost našich nejbližších jsou příčinou našeho zklamání. Pane, prosíme tě za ty, kterým jsme nepomohli anebo jsme jim pomáhali neochotně. Duchu Svatý, nauč nás navzájem si pomáhat nést kříže jeden druhého.

Pro své svaté, drahé rány, Ježíši ukřižovaný, smiluj se nad námi.

 

6. zastavení Veronika podává pánu Ježíši roušku

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Co dalo Veronice sílu takto posloužit Ježíši před nepřátelským davem? Byla to láska! „Neboť dokonalá láska vyhání strach“ – napsal apoštol sv. Jan. Pane, nyní ti odevzdáváme svůj strach veřejně se přiznat k tobě, vyznat svoji víru tam, kde riskujeme odpor nebo posměch. Pane, uzdrav náš ostych postavit se mocným tohoto světa. Dej nám sílu chránit slabé, prosazovat pravdu, spravedlnost a křesťanskou lásku. Duchu svatý, proměň naše ustrašená srdce na srdce naplněná láskou, abychom ti mohli sloužit jako svobodné Boží děti.

Pro své svaté, drahé rány, Ježíši ukřižovaný, smiluj se nad námi.

 

7.     zastavení: Pán Ježíš podruhé padá pod křížem

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Pane, zranily nás nejen naše vlastní pády ale i pády těch, kteří byli našim vzorem, příkladem. Pády těch, na které jsme kladli příliš vysoké nároky. Pohoršovaly nás slabosti našich církevních představených, rodičů, učitelů i veřejných činitelů. Naše iluze o nich se nesplnily. Místo modlitby jsme zbytečným posuzováním prohlubovali naše zahořknutí a zklamání. I toto Pane, odevzdáváme do tvé uzdravující moci. Odpusť nám, že jsme se za ně málo modlili a prosíme tě, abys jim požehnal. Duchu svatý, veď nás k modlitbě za naše představené.

Pro své svaté, drahé rány, Ježíši ukřižovaný, smiluj se nad námi.

 

8.     zastavení: Pán Ježíš napomíná plačící ženy

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Pane Ježíši, ve tvém laskavém napomenutí plačících žen je cítit i ocenění jejich soucitu.  „Neplačte nade mnou, ale nad svými hříchy a hříchy svých synů. Pane ,soucit, který cítíme s tvým utrpením, nás vede k lítosti nad našimi hříchy a touze, co nejvíce se jim vyhýbat. Tvůj příklad zřeknutí se soucitu plačících žen ať léčí naši vlastní přecitlivělost a urážlivost. Laskavý Ježíši, pomoz, abychom se neutápěli v sebelítosti. Učiň nás citlivými pro potřeby bližních. Duchu svatý přetvoř a spravuj naše srdce podle srdce Ježíšova.

Pro své svaté, drahé rány, Ježíši ukřižovaný, smiluj se nad námi.

 

9.     zastavení: Pán Ježíš padá potřetí pod křížem

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Třetí pád. Pane, co jsi chtěl tolika pády říci? Bůh napomínal izraelský národ slovy: “Já, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý, jenž trestá nepravosti otců do 3. až 4. pokolení, avšak prokazuje milosrdenství až do tisícího pokolení těm, kteří mě milují. Chápeme, jaké velké následky mají hříchy a odcizení se Bohu?. Zasahuji nejen přítomnost, ale jejich následky postihují i další pokolení. Můj Bože, uzdrav všechny negativní vlivy, které nám způsobily hříchy našich předků. Prosíme tě, pomoz nám chránit se hříchu, abys mohl žehnat i našim budoucím pokolením. Duchu svatý, nauč nás s láskou zachovávat Boží příkazy.

Pro své svaté, drahé rány, Ježíši ukřižovaný, smiluj se nad námi.

 

10. zastavení: Pána Ježíše zbavují šatů

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Můj Ježíši, ve své lásce jsi šel až do krajnosti. Pane, ty víš, jak se bojíme odhalení našich nedostatků, slabostí, neschopnosti. Jak těžce snášíme pohled na sebe v plné nahotě naší bídy. Pane, dej ať tvůj Svatý Duch odkryje naši vnitřní pýchu, abychom dokázali být upřímní vůči sobě i vůči tobě, abychom svoje nedostatky mohli odevzdat tvojí uzdravující moci. On ať nám pomáhá pravdivě zkoumat naše nitro. Duchu svatý, dávej nám sílu přiznat si svoje slabosti a hříchy a vyznávat je s touhou po nápravě ve svátosti smíření.

Pro své svaté, drahé rány, Ježíši ukřižovaný, smiluj se nad námi.

 

11.  zastavení: Pána Ježíše přibíjejí na kříž

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Našeho pána přibili na kříž. Farizeové a zákoníci se mu posmívali. Ježíš kromě krutých tělesných bolestí musel snášet ještě větší duchovní bolest a urážky svého božství. Zvolal: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí“! Odpuštění! Jak je důležité pro naše vnitřní uzdravení! Proč, Pane, tak těžko odpouštíme? Jak málo si uvědomujeme, kolik nám odpouštíš ty, Svatý Bůh. Pane, ať vědomí naší vlastní hříšnosti a tvé úžasné velkorysosti nám pomůže vzájemně si odpouštět. Děkujeme ti, Pane, za tvůj příklad odpouštějící lásky. Duchu svatý, nauč nás pravé velkorysosti.

Pro své svaté, drahé rány, Ježíši ukřižovaný, smiluj se nad námi.

 

12. zastavení: Pán Ježíš umírá na kříži

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Tento Ježíšův výkřik nám proniká hluboce do srdce. I On prožíval opuštěnost od svého Otce. Pane, mnohdy jsme se cítili osamělí a opuštění. Zvláště bolelo odloučení od našich nejbližších. Ale nejhlouběji nás zasahovalo, když jsme se cítili opuštěnými od tebe. Pane, odevzdáváme ti tyto okamžiky. Nauč nás důvěřovat ve tvou přítomnost v každé chvíli. Zvláště ti odevzdáváme hodinu naší smrti, Duchu svatý, posilni naši důvěru v tvoji přítomnost a podporu ve chvílích opuštěnosti.

Pro své svaté, drahé rány, Ježíši ukřižovaný, smiluj se nad námi.

 

13. zastavení: tělo Pána Ježíše snímají s kříže

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Panna Maria drží v náručí mrtvé tělo svého milovaného syna. Ví, že patří první řadě Otci a skrze plán spásy i nám všem. Přijímá Boží vůlí odevzdaně. Jaký je náš vztah k těm, které milujeme? Respektujeme, že v první řadě patří Bohu? Dokázali jsme přijmout ztrátu svých blízkých? Kdo je na prvním místě v mém životě? Ježíš říká: Kdo miluje otce nebo matku více než mne, není mne hoden. A kdo miluje syna nebo dceru více než mne, není mě hoden. Pane, uzdrav naše bolesti ze ztráty našich nejbližších. Duchu svatý, nauč nás odevzdávat se do milující Otcovy náruče.

Pro své svaté, drahé rány, Ježíši ukřižovaný, smiluj se nad námi.

 

14. zastavení tělo pána Ježíše ukládají do hrobu

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Je po všem. Ježíšovo tělo vložili do hrobu a ten zavalili kamenem. Učedníci plní strachu a zklamání se schovávají. Jejich představy a naděje o jejich mistrovi zhasly. Zůstal pouze dým úzkosti a rozčarování. V průběhu života jsme pochovali mnoho našich šanci a naději. Někdy naší vinou, jindy vinou ostatních nebo různými okolnostmi. Naše představy o životě – lásce, manželství, kariéře – se nesplnily. Zůstalo v nás zklamání, smutek. Nyní Pane, všechno odevzdáváme do tvojí uzdravující moci. Pane, děkujeme ti, že jedna naděje trvá stále. A tou je naděje na věčnou blaženost ve tvém království. Duchu svatý, pomoz mi plněním Boží vůle dosáhnout život věčný.

Pro své svaté, drahé rány, Ježíši ukřižovaný, smiluj se nad námi.

 

Závěr

Děkujeme ti, Pane, za tvoji uzdravující lásku, kterou jsi nás zahrnoval při této křížové cestě. Děkujeme ti, že nás uzdravuješ i v průběhu jiných pobožnosti, zejména při mši svaté a bolestném růženci. Děkujeme ti, že nám dáváš okoušet svoje milosrdenství, že nás učíš ve všem tě chválit a obětovat i naše kříže za spásu světa. Děkujeme ti že nám, ty sám, dáváš příklad, jak plnit Boží vůli.