Rok 2020 v naší farnosti

Pastorační aktivity:

Rok 2020 začal jako každý jiný, proběhla Tříkrálová sbírka, společenský večer ve Stolanech a karneval pro děti. Začala příprava dětí na první svaté přijímání a pokračovala příprava na biřmování. V únoru na svátek Panny Marie Lurdské byla udílena svátost nemocných, maminky měly svou duchovní obnovu ve Slavoňově vedenou P. Jiřím, začaly modlitby matek na mateřské dovolené, večerní adorace, farní kavárna, Setkání nad Biblí, Net for God, začal se plánovat farní tábor, vstoupili jsme do doby postní.

Počátkem března se však zprvu běžný rok svým během událostí změnil v rok, který zůstane v paměti na dlouhá léta. Byli jsme zasaženi vlnami nemoci koronaviru. Ze dne na den se zavřely kostely, školy, práce se přesunula na home office, přerušily se všechny kontakty, farní aktivity, dostali jsme se do situace, kterou jsme ještě nikdy nezažili. S drobnými obměnami a krátkým vydechnutím během léta jsme v této nestandartní, těžké a stále nové situaci dodnes. 

15. března, tři dny po vyhlášení mimořádných opatření vlády, jsme začali jako jedni z prvních v republice přenášet bohoslužby online. Nejprve z kaple na faře, od Velikonoc z kostela Nanebevzetí Panny Marie. Chtěli jsme, aby naše farní společenství zůstalo alespoň takto propojeno. Své modlitby jsme směřovali ke svatému Salvátoru, vystavili jsme zázračný obraz, vzácné dědictví minulosti a připomínku toho, že i v dobách moru jej naši předci uctívali. Kostel byl pravidelně 2 - 3x v týdnu otevřen pro individuální přijetí eucharistie či svatou zpověď. Každý den ve 20 hodin jsme se spolu s ostatními křesťany spojili prostřednictvím modlitebního řetězce za zastavení epidemie. Takto jsme prožili i letošní „jiné“ Velikonoce. Někteří se účastnili domácích bohoslužeb, jiní sledovali přenosy, doufali jsme v lepší zítřky. To jsme ještě netušili, že nás čekají i „jiné“ Vánoce. K určitému rozvolnění došlo koncem dubna, a protože účast na bohoslužbách byla omezena, spustili jsme rezervační systém na farních stránkách. K účasti na bohoslužbách jsme přes rezervační systém farnosti nabídli 1563 míst.

Farní akce a setkávání osob bylo povoleno koncem června, pokračovaly tedy přípravy ke svátostem, uskutečnilo se cykloputování pro rodiny s dětmi a také příměstský tábor pro děti. 

Slavnost Proměnění Páně – chrudimskou pouť – jsme „díky“ koronaviru mohli prožít celou v našem farním kostele nerušeni kolotoči jako v ostatních letech. Slavnostní mši celebroval novokněz P. Karel Dvořák, po ní jsme vyšli v průvodu s milostným obrazem k sloupu Proměnění Páně, kde byla modlitba a požehnání našemu městu.

Se začátkem školního roku se situace kolem koronaviru začala opět zhoršovat.  25 let kněžství otce Jiřího jsme oslavili mší svatou a odpolední modlitbou chval v kostele, plánovaný farní den spojený s touto oslavou jsme však narychlo museli zrušit. 

11. října, poslední den před novou vlnou opatření, která trvají i nadále, přijalo poprvé 18 dětí Pána Ježíše. Svátost biřmování plánovaná na 25. 10. se již uskutečnit nemohla. 

V omezeném režimu jsme prožili i Vánoce a ještě přísněji vstoupíme do nového roku. Mše i nadále přenášíme online, letos jsme odvysílali 71 streamů bohoslužeb. Celkový počet zhlédnutí byl přesně 22 800, pokud počítáme 2 lidi na jedno zařízení, celkový počet lidí, kteří zhlédli naše bohoslužby, byl k 50 000, na YouTube jsme měli téměř 100 000 zobrazení. 

Také návštěvnost farního webu jako informačního kanálu v této době plné omezení byla letos rekordní. K 27. 12. 2020 měl web www.farnost-chrudim.cz 44 660 návštěv (o polovinu více než loni), 16 787 jedinečných návštěvníků, čtvrt milionu načtených stránek, přeneseno 206 GB dat. Rekord návštěv našeho webu byl 15. 3. 2020 - 1075 návštěv.

 

Stavební akce a ekonomika farnosti:

Podali jsme žádost o dotaci z tzv. Norských fondů na opravu věží a západního průčelí kostela NPM rozšířenou o využití oratoře. Finální rozhodnutí o přiznání dotace má padnout na MF v nejbližších dnech, nejdéle však do poloviny ledna, prosíme o modlitbu. Finální rozpočet byl stanoven na 41 mil. Kč s naší 10% spoluúčastí. Pokud uspějeme, čeká nás výběrové řízení na dodavatele a musíme neprodleně začít s pracemi. Na financování nezbytného geodetického zaměření a zpracování projektové dokumentace k této žádosti jsme utratili 1,5 mil Kč.  V jediné půjčce, kterou nám poskytla farnost Litomyšl, zbývá doplatit  do konce roku 2021 ještě 250 000 Kč. 

Pokračovalo restaurování oltáře sv. Kateřiny z kateřinského kostela, oltáře Panny Marie z farního kostela a epitafu Michaela Alverina – celkový náklad 581 900 Kč, vlastní podíl po odečtení dotací 85 900 Kč. Pro budoucí opravu kostela v Kočí byl zpracován stavebně historický průzkum – náklad 196 020 Kč, vlastní podíl 36 020 Kč. Do budoucna chceme péči věnovat také kostelu sv. Kateřiny, nákladem cca 88 000 Kč byl zpracován projekt na odvodnění a odvlhčení kostela. Realizace plánovaná v příštích dvou letech je vyčíslena na 2 mil. Kč.

Snažíme se na opravy a restaurování čerpat prostředky z dotačních programů Ministerstva kultury, Pardubického kraje i Města Chrudim – letos bylo celkem proinvestováno v opravách a restaurování mimo výše uvedený projekt věží 1 174 150 Kč, náš vlastní podíl z toho činil 168 780 Kč. Stále složitější je však obdržené dotace správně vyúčtovat a dodržet všechny předepsané podmínky.

V souvislosti s rozšířením vojenského areálu jsme byli osloveni zástupci AČR ve věci prodeje části našeho pozemku.  O podmínkách prodeje i následném investování získaných finančních prostředků jednáme společně s generálním vikářem, ekonomem a majetkovým odborem biskupství. 

Stav účtu k 31. 12. 2020 činí 795 875 Kč, v pokladně jsou 2003 Kč.

 

Poděkování:

Patří všem, kteří jakkoli přispívají k chodu farnosti – Pavlovi Starému, manželům Pavlíkovým, regenschorimu p. Tomáši Židkovi a ostatním varhaníkům, také chrámovému sboru a sboru Salvátor, akolytům, ministrantům, katechetům, pastorační a ekonomické radě, zahradnictví Mikan, které celý rok sponzorsky zajišťuje květinovou výzdobu kostela. Také všem, jejichž pomoc je skrytá a také vám, kteří se za farnost modlíte. Největší poděkování patří PÁNU BOHU.

 

Udílení svátostí:

Během uplynulého roku bylo v našem kostele pokřtěno 25 osob (15 chlapců, 9 dívek, 1 dospělý). 

První svaté přijímání přijalo 19 dětí a 2 dospělí.

Církevní sňatek zde uzavřelo 12 párů.

Zaopatřeno bylo 60 osob.

Do věčnosti Pán povolal a rozloučili jsme se s 13 bratřími a sestrami. Byli to: František David, Šarlota Cahová, Miloslav Zitko, Marie Mrkvičková, Josef Horný, Karel Petrus, Jaroslav Valenta, Ivana Čonková, Jaromíra Šulcová, Jaroslava Štěpánková, Marie Boháčová, Václav Vykydal a Vlastimil Vlasák.

 

 Sepsala: Petra Pudilová